Regulamin


Obiektu noclegowego Pietrzak Apartments

I. Postanowienia ogólne i warunki pobytu.


 1. Regulamin określa warunki przebywania w obiekcie noclegowym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Cietrzewia 22, prowadzonym przez Pawła Pietrzaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Pietrzak Usługi Profesjonalne, z siedzibą w Gdańsku, ul. Karłowicza 29.
 2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaś wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby. Obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Goście są zobowiązani do utrzymania apartamentu w stanie zastanym w dniu przyjazdu.

II. Zasady rezerwacji i płatności


 1. Rezerwacji należy dokonywać na stronie internetowej www.pietrzakapartments.pl. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie zaliczki odpowiadającej 100% wartości rezerwacji. Rezerwacja zostanie potwierdzona w ciągu 24h od zarejestrowania wpływu środków.
 2. Płatności można dokonać na stronie obiektu przy pomocy karty kredytowej, e-przelewem (płatności obsługuje dotpay.pl) lub przelewem tradycyjnym. Dane do przelewu są prezentowane w systemie rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji, część zaliczki zostanie potrącona, zaś reszta zostanie zwrócona klientowi w terminie trzech dni roboczych od daty anulowania. Procent potrącenia zaliczki zależy od wyprzedzenia (ilość dni pomiędzy datą anulowania a datą przyjazdu).

Wyprzedzenie (dni)


> 10

7-9

3-6

2

< 2

Potrącenie zaliczki.

5%

10%

30%

50%

100%

Zwrot zaliczki


95%

90%

70%

50%

0%

III. W obiekcie zabrania się:


 1. Palenia tytoniu. Złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500zł za każdy dzień, w którym nastąpi naruszenie zasady.
 2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu, łamania obowiązującej od 22:00 do 06:00 ciszy nocnej.

 3. Przyjmowania gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu, w szczególności osób niezameldowanych w obiekcie w godzinach od 22:00-06:00, organizacji imprez.

 4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu noclegowego.

 5. Przetrzymywania zwierząt domowych.

IV. Pozostałe


 1. Obiekt  nie rekomenduje przechowywania w wynajmowanych apartamentach kosztowności, gotówki i innych cennych przedmiotów. Za rzeczy utracone / skradzione obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić w terminie 14 dni od daty powstania szkody. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
 3. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. W szczególności w wypadku nie regulowania opłaty za noclegi. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy jeżeli taka będzie decyzja obiektu noclegowego. Obiekt może również odmówić przyjęcia gości, którzy w przeszłości naruszali regulamin, bądź zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu obiektu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Paweł Pietrzak Usługi Profesjonalne ul. Karłowicza 29 Gdańsk 80-275.


  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl


  Dane osobowe

  1.     Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

  2.     Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

  3.     Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : pawel.e.pietrzak@gmail.com.

  4.     Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

  Zobowiązania Administratora

  1.     Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

  2.     Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

  3.     Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

  Zobowiązania Hotres.pl

  1.     Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

  2.     Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

  3.     Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

  4.     W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

  a.     szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

  b.     ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

  c.     zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

  d.     regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


  Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1.     konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

  2.     konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

  3.     rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.